Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Obávate sa škôd, ktoré môžu vašou vinou vzniknúť na služobnom majetku?
Poistenie zodpovednosti zamestnanca za vás uhradí všetky škody,
a to až do výšky 4-násobku priemernej mesačnej mzdy!

Prečo uzatvárať poistenie zodpovednosti zamestnanca?

V zamestnaní prichádza človek do kontaktu s veľkým množstvom prístrojov, s ktorými má zväčša len malú skúsenosť. Či už sa jedná o drahý výrobný stroj, služobné auto alebo len drobné kancelárske prístroje ako sú tlačiarne či počítače, vždy môže dôjsť k ich neúmyselnému poškodeniu či zničeniu. K chybám môže dochádzať aj pri vykonávaní samotnej práce či služby, za čo býva zamestnancovi zvyčajne strhnutá príslušná čiastka z jeho mzdy. Práve pred takýmito neočakávanými finančnými stratami má zamestnancov chrániť poistenie zodpovednosti zamestnanca.

Aké sú výhody poistenia zodpovednosti zamestnanca?

Malá nehoda na služobnom vozidle, na ktoré nemá firma uzatvorené havarijné poistenie, vás môže vyjsť aj na niekoľko stoviek eur. Ak však máte poistenie zodpovednosti, škodu za vás uhradí poisťovňa!

Poistenie zodpovednosti zamestnanca v réžii zamestnávateľa
Poistenie zodpovednosti zamestnanca môže uzatvoriť za svojich pracovníkov zamestnávateľ. V rámci tzv. poistenia podnikateľov, ktoré je určené na eliminovanie škôd vniknutých počas vykonávania podnikateľskej činnosti, je možné uzatvoriť aj pripoistenie zodpovednosti zamestnanca. Uzatvorením poistenia zodpovednosti v prospech zamestnancov, zamestnávateľ nielen že finančne odbremení svojich pracovníkov od platenia poistného, ale zabezpečí si tým aj vlastnú ochranu v prípade, že mu jeho zamestnanci neúmyselne spôsobia škodu. O všetkých poistných podmienkach, akými sú napríklad rozsah poistného krytia, územná platnosť poistenia a podobne, však nerozhodujú zamestnanci firmy, ale sám zamestnávateľ. Poistenie podnikateľov a v rámci neho kryté poistenie zodpovednosti zamestnanca si však môžu dovoliť zväčša iba veľké a silné spoločnosti.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca v réžii zamestnanca
V prípade, že človek pracuje pre menšiu spoločnosť alebo je zamestnaný v danej firme iba istý čas, môže sa poistiť aj sám. Pre takéto prípady je k dispozícii spomínané poistenie zamestnanca, ktoré si uzatvára sám vo svojom mene, a ktorým sa aj sám v prípade vzniknutej škody kryje. Každá poisťovňa má špecifické poistné podmienky, za ktorých je možné poistenie zodpovednosti uzatvoriť. Poistenie sa môže líšiť v územnej platnosti (SR, ČR, EÚ či celý svet), v type zamestnania, ktoré kryje, či v ohraničení výšky poistnej sumy. Pre všetky poisťovne však platí, že poistenie zodpovednosti zamestnanca sa vždy dojednáva so spoluúčasťou, ktorej výška sa zvyčajne pohybuje okolo 10 %. Výhodou tohto typu poistenia zamestnanca je, že si ho môže uzatvoriť každý, kto má oň záujem a zároveň si ho môže nastaviť podľa vlastných potrieb a predstáv.

Prečo je dobré mať uzatvorené poistenie zodpovednosti zamestnanca?

  • chráni poisteného pred náhlymi finančnými nákladmi spojenými so škodami, ktoré sám spôsobil
  • je možné si ho nastaviť tak, aby krylo škody spojené s výkonom konkrétneho typu povolania
  • dá sa uzatvoriť aj s pripoisteniami, ktoré kryjú chybne vykonanú prácu, chybne vykonanú službu či škodu na dopravovaných veciach
  • dá sa zvoliť rozsah poistného krytia podľa geografického územia – od SR, ČR, cez EÚ až po celý svet
  • u niektorých poisťovní je možné dojednať poistenie zodpovednosti zamestnanca aj pre ľudí, ktorí pracujú na dohode o práci vykonávanej mimo pracovný pomer, alebo pre ľudí, ktorí vykonávajú prácu aj počas doby kratšej ako 1 rok
  • v odôvodnených prípadoch je možné od niektorých poisťovní získať aj úhradu trov súdnych a mimosúdnych konaní

Aké druhy poistenia zodpovednosti zamestnanca si je možné uzatvoriť?

Existuje iba jeden druh poistenia zodpovednosti zamestnanca, ktorý sa však môže líšiť v závislosti od ponuky jednotlivých poisťovní. Kým niektoré poisťovne majú presne stanovenú minimálnu a maximálnu výšku poistnej sumy, iné ju majú bez limitu. U niektorých poisťovní je možné uzatvoriť poistenie zodpovednosti zamestnanca len na základe pracovnej zmluvy, iné poisťujú aj fyzické osoby vykonávajúce činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Poistenie zodpovednosti sa teda líši iba v požiadavkách poisťovne a poistníka, ktoré sa upresňujú vždy pred podpisom poistnej zmluvy.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca si je možné uzatvoriť online už od 84 eur za rok!