Povinné informácie pre klientov finančného agenta Netfinancie, s.r.o.

podľa Zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1) Spoločnosť Netfinancie, s. r.o., IČO: 36 653 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 41467/B, má sídlo na adrese Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok. Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie, a to na základe zmluvy s viacerými poisťovňami. Tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu. Obchodné mená a adresy týchto poisťovní sú uvedené na internetových stránkach www.netfinancie.sk, a na žiadosť klienta spoločnosť Netfinancie, s.r.o. môže poskytnúť klientovi obchodné mená týchto poisťovní aj písomne alebo elektronickou poštou.

2) Spoločnosť Netfinancie, s.r.o je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska číslo UDK–091/2006/PAGP odo dňa 16. 10. 2006 a je evidovaná v registri poistenia a zaistenia, podregistri samostatní finanční agenti, ako samostatný finančný agent pod registračným číslom PAG 030232.

3) Predmetom činnosti spoločnosti je podľa Obchodného registra SR:

  • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
  • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
  • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
  • uskutočňovanie a organizovanie seminárov a školení a ďalšieho vzdelávania v rozsahu voľnej živnosti.

4) Odplatou spoločnosti ako finančného agenta v zmysle Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve za poskytnuté finančné poradenstvo a uzatvorenie poistnej zmluvy je finančná odmena od poisťovne – provízia finančného agenta, ktorá je určená obchodnými podmienkami konkrétnej poisťovne. Uvedenú finančnú odmenu dostane spoločnosť len vtedy, pokiaľ bolo riadne zaplatené príslušné poistné. Klient, ktorému spoločnosť Netfinancie, s.r.o. poistenie sprostredkovala, môže spoločnosť požiadať o informáciu o výške odmeny za sprostredkovanie jeho poistenia. Klient spoločnosti Netfinancie, s.r.o. neuhrádza spoločnosti Netfinancie, s.r.o., ani jej zmluvným partnerom, žiadnu odplatu za službu a neplatí spoločnosti Netfinancie, s.r.o. žiadne poplatky, výdavky a dane.

5) Ponúkaná finančná služba, t. j. sprostredkovanie neživotného poistenia, nie je spojená so žiadnymi nástrojmi zahŕňajúcimi riziká súvisiacimi s činnosťami, ktoré sa majú vykonať, alebo ktorých cena je závislá od zmien na finančných trhoch, na ktoré dodávateľ nemá vplyv. Sprostredkovanie životného poistenia na diaľku spoločnosť Netfinancie, s.r.o. nevykonáva (informácia podľa ustanovenia odst. 4 b) zákona 266/2005 Z. z.).

6) Prostredníctvom dodávateľa finančnej služby nie sú vyberané žiadne dane ani žiadne iné poplatky.

7) Informácie o produktoch, obchodné podmienky a zmluvné dojednania, ako aj výška poistného jednotlivých poisťovní sú poskytnuté z interných zdrojov jednotlivých poisťovní, a to buď doručených príslušnou poisťovňou písomne, alebo e-mailom. Informácie môžu byť získané aj z oficiálnej internetovej domény príslušnej poisťovne. Poskytnuté údaje majú platnosť 30 dní od získania danej informácie, a to za predpokladu, že žiadna z poisťovní – partnerov spoločnosti Netfinancie, s.r.o. – nepristúpi k zmene svojich všeobecných poistných alebo iných zmluvných obchodných podmienok v tomto časovom rozmedzí.

8) Klient platí poistné vždy v prospech účtu konkrétnej poisťovne a nie spoločnosti Netfinancie, s.r.o. Konkrétne platobné podmienky sú uvedené v poistnej zmluve a všeobecných poistných podmienkach konkrétnej poisťovne a môžu sa líšiť v závislosti od frekvencie platenia poistného, priznávaných výhod, zliav a bonusov, spôsobu platenia poistného alebo iných faktorov určených danou poisťovňou. Tieto informácie sú súčasťou poistnej zmluvy, poistných podmienok či iných zmluvných dojednaní príslušnej poisťovne, zasielaných klientovi spolu s poistnou zmluvou.

9) Spoločnosť Netfinancie, s.r.o. neúčtuje klientom žiadne dodatočné poplatky či náklady, spojené s finančným sprostredkovaním.

10) Klient má právo odstúpiť od uzatvorenej poistnej zmluvy podľa poistných podmienok danej poisťovne, u ktorej si dojednáva príslušné poistenie. Tieto informácie sú súčasťou všeobecných poistných podmienok danej poisťovne, zasielaných klientovi s poistnou zmluvou.

11) Podľa ustanovenia §800 Občianskeho zákonníka má klient možnosť vypovedať poistnú zmluvu neživotného poistenia, a to do dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne. V takomto prípade je klient povinný zaplatiť poistné za obdobie platnosti poistnej zmluvy do doby zániku poistnej zmluvy. V prípade poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom poistenie zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty. Ak poistenie zodpovednosti zanikne počas poistného obdobia pre neplatenie poistného, osoba, ktorá má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa §3 tohto zákona, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom. Poistná zmluva uzavretá počas tohto poistného obdobia s iným poisťovateľom je neplatná.

12) Podľa §5 Zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre oblasť životného poistenia, má klient právo odstúpiť od zmluvy životného poistenia do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy bol klient informovaný o uzatvorení zmluvy životného poistenia na diaľku.

13) V prípade výpovede poistenia je klient povinný informovať príslušnú poisťovňu, s ktorou uzatvoril poistnú zmluvu prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia spoločnosti Netfinancie, s.r.o., a to písomnou formou výpovede poistnej zmluvy, a odoslať takúto písomnú výpoveď na adresu ústredia príslušnej poisťovne, uvedenej v poistných podmienkach danej poisťovne.

14) Poistné zmluvy, dojednávané a uzatvárané prostredníctvom finančného sprostredkovateľa spoločnosti Netfinancie, s.r.o., sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pokiaľ poistné podmienky príslušnej poisťovne nestanovujú odlišne. Uzatvorením poistnej zmluvy je klient povinný dodržiavať a riadiť sa príslušnými poisťovacími a obchodnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami, ako aj zákonmi Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú k uzatvorenému poisteniu. Klient berie na vedomie, že nedodržanie vyššie uvedených podmienok môže mať za následok zrušenie poistnej zmluvy, finančné sankcie, poprípade trestnoprávny postih. Poistná zmluva, ktorú klient uzatvára, predstavuje najmä záväzok poisťovne uhradiť vzniknutú škodu, v prípade, ak táto nastane v zmysle poistnej zmluvy a záväzok klienta platiť za dojednané poistenie poistné. Najdôležitejšími časťami poistnej zmluvy sú predmet poistenia, teda skonkretizovanie veci, osoby, udalosti či iného faktu, ktorého sa poistenie týka, výška poistnej sumy, ktorá určuje, aké maximálne finančné odškodné poisťovňa v prípade vzniku škody vyplatí, a poistné, teda cena, ktorú klient za poistenie zaplatí. V zmysle zákona je klient povinný poskytnúť poisťovni aj finančnému sprostredkovateľovi všetky informácie, ktoré sú k uzatvoreniu zmluvy potrebné.

15) Spoločnosť Netfinancie, s.r.o. komunikuje a oznamuje všeobecné poistné podmienky a iné zmluvné podmienky a informácie podľa Zákona č. 266/2005 Z. z. a Zákona 186/2009 Z. z. v slovenskom jazyku.

16) Spoločnosť Netfinancie, s.r.o. nemá žiadnu účasť na základnom imaní poisťovní alebo na hlasovacích právach v poisťovniach, s ktorými má uzavreté zmluvy o obchodnom zastúpení, o finančnom sprostredkovaní alebo mandátne zmluvy.

17) Žiadna z poisťovní, s ktorou má spoločnosť Netfinancie, s.r.o uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení, finančnom sprostredkovaní alebo mandátnu zmluvu, nemá žiadnu účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v spoločnosti Netfinancie, s.r.o.

18) Postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich zo sprostredkovania poistenia: klient spoločnosti Netfinancie, s.r.o. môže podať sťažnosť na výkon činnosti finančného agenta spoločnosti Netfinancie, s.r.o., a to písomne spoločnosti Netfinancie, s.r.o., Radničné námestie 1, Pezinok 902 01, alebo mailom na info@netfinancie.sk. Spoločnosť je povinná začať riešiť príslušnú sťažnosť do 15 dní od doručenia a o výsledku šetrenia informovať klienta písomne alebo mailom do 30 dní od doručenia.

V prípade nespokojnosti s riešením sťažnosti môže klient podať sťažnosť Národnej banke Slovenska, na adrese Národná Banka Slovenska, podateľňa ústredia NBS v Bratislave, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1. Spor medzi klientom a finančným agentom je takisto možné riešiť rozhodcovským konaním v zmysle Zákona č. 244/2002 o rozhodcovskom konaní. V tomto prípade musí klient po vzájomnej dohode so spoločnosťou uzatvoriť rozhodcovskú zmluvu v zmysle vyššie uvedeného zákona.

19) Pred uzatvorením poistnej zmluvy spoločnosť Netfinancie, s.r.o. alebo podriadený finančný agent so zmluvným vzťahom so spoločnosťou Netfinancie, s.r.o. zaznamenáva požiadavky a potreby klienta, súvisiace s dojednávaným poistením a dôvody, na ktorých základe sprostredkovateľ poistenia poskytuje svoje odporúčanie pre výber poistného produkt, a to v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe na internetových stránkach www.netpoistenie.sk, prostredníctvom na to určených častí formulára poistných kalkulačiek, formulárov poistnej zmluvy, alebo prostredníctvom e-mailu.