Povinné zmluvné poistenie

Povinnosť mať PZP vyplýva zo zákona, jeho ceny však určujú poisťovne. Neplaťte za poistenie auta viac ako je nutné! Porovnajte si ceny zmluvného poistenia online a ušetrite.Prečo si uzatvárať povinné zmluvné poistenie?

Zmluvné poistenie je jediným poistením na Slovensku, pri ktorom povinnosť jeho uzatvorenia vyplýva zo zákona. Táto povinnosť súvisí jednak s častou nehodovosťou na cestách, no tiež so zložitým vymáhaním náhrady vzniknutej škody od vinníka. Zákonné poistenie vzniklo na ochranu všetkých vodičov pred škodami, ktoré im a ich vozidlu spôsobil iný vodič neodborným alebo nedbanlivým vedením vozidla. Výhod, ktoré PZP poskytuje poisteným vodičom, je však oveľa viac.

Aké výhody poskytuje povinné zmluvné poistenie?

Zákonné poistenie slúži ako spoľahlivá ochrana vozidla a jeho posádky pred viacerým rizikami spojenými s jeho vedením. PZP uhrádza za poistníka škody na majetku, zdraví, ale aj náklady na právne zastupovanie poškodeného.

Úhrada škody z platného PZP
Vodiči s platným PZP sú chránení pred plnou finančnou náhradou škody, ktorú nechtiac či z nedbanlivosti spôsobili druhým osobám. Povinné poistenie teda kryje zodpovednosť za škodu na zdraví, ako aj všetky náklady spojené s usmrtením druhej osoby či osôb. Zmluvné poistenie tiež kryje zodpovednosť za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského a dôchodkového poistenia, ako aj zodpovednosť za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci. Krytý je tiež ušlý zisk či účelne vynaložené náklady na právne zastupovanie poškodeného pri uplatňovaní jeho nárokov. Ďalšou výhodou PZP je možnosť zvoliť si jeho územnú platnosť, teda kde všade má toto poistenie auta platiť. Územná platnosť zákonného poistenia sa dá dojednať buď pre územie SR, alebo pre vybrané krajiny EÚ, pre územie celej Európy alebo územie celého sveta. Informácia o platnosti poistenia je uvedená na tzv. zelenej karte, ktorá slúži ako oficiálny doklad potvrdzujúci platnosť PZP v zahraničí.

Úhrada škody bez platného PZP
Aj napriek skutočnosti, že zmluvné poistenie je poistením povinným, nie každý vodič ho má aj uzatvorené. Po cestách stále jazdia aj tzv. cestní piráti, ktorí nerešpektujú ani zákon, ani ostatných účastníkov cestnej premávky. V prípade, že vodič, ktorý nemá povinné zmluvné poistenie, spôsobí dopravnú nehodu, škody, ktoré druhým osobám spôsobil na majetku, zdraví či živote musí hradiť z vlastného vrecka. Keďže ide vždy o veľké sumy, sú tieto škody najskôr uhrádzané z garančného fondu. Poistný garančný fond tvoria príspevky všetkých slovenských poisťovní poskytujúcich povinné zmluvné poistenie. Tieto požičané finančné zdroje však musia byť neskôr vinníkom do garančného fondu vrátené spolu s pokutou. Garančný fond sa využíva tiež na uhrádzanie škôd, za ktoré zodpovedá nezistená osoba, príp. na krytie škôd, ktoré z dôvodu platobnej neschopnosti nedokáže vykryť PZP príslušnej poisťovne.

Aké výhody sa teda spájajú s povinným zmluvným poistením?

 • Dáva vodičovi istotu, že škoda, ktorá mu bola spôsobená, mu bude aj preplatená, a to z vinníkovho PZP.
 • Dáva poistníkovi istotu, že škodu, ktorú sám spôsobí druhému vodičovi nebude musieť hradiť v plnej výške z vlastných finančných zdrojov, ale z uzatvoreného poistenia.
 • Ponúka vodičom možnosť výberu výhodného zmluvného poistenia z ponuky až 12 slovenských poisťovní.
 • Cena PZP sa mení v závislosti od segmentačných kritérií použitých pri výpočte, niektoré poisťovne ponúkajú výhodnú poistku pre mladých vodičov, iné zasa pre starších a skúsenejších.
 • Zákonná poistka a jej cena je vždy vypočítavaná takpovediac na mieru poistníka, teda berie sa do úvahy konkrétne vozidlo a osoba (značka auta, výkon motora, vek vodiča, počet najazdených rokov, počet nehôd, bydlisko a pod.)
 • Dá sa získať spolu s rôznymi formami zvýhodnení a zliav (zľava pri ročnej platbe poistného, pri poisťovaní cez internet, zľava pre rodičov detí, dôchodcov a pod.)
 • Viaceré poisťovne zvýhodňujú vodiča vo forme tzv. bonusu, a to v prípade dlhodobého bezškodového priebehu.
 • V rámci PZP poisťovne často poskytujú aj asistenčné služby na cestách zadarmo alebo sa dajú priplatiť.
 • Taktiež si môžete uzatvoriť aj rôzne typy pripoistení, ktoré chránia vaše vozidlo.

Aké druhy PZP je možné uzatvoriť?

Na rozdiel od majetkového poistenia či poistenia osôb, existuje iba jeden druh zmluvného poistenia. Aj napriek tomu sa však môže toto poistenie líšiť v závislosti od poisťovne, ktorá ho poskytuje. Rozdiely sú najčastejšie vo výške bonusov, zliav a iných výhod, ktoré môžu značne znížiť cenu poistného. Niektoré poisťovne ponúkajú aj rôzne balíky PZP, ktoré sa od seba odlišujú najmä výškou poistných limitov.

Zľavy z povinného zmluvného poistenia

 • viaceré poisťovne ponúkajú novým klientom vstupný bonus až do výšky 50 – 60 % z poistného
 • zľavy na poistnom je možné u niektorých poisťovní získať aj za bezškodový priebeh
 • niektoré poisťovne poskytujú aj medziproduktové zľavy (napr. pri uzatvorení PZP získa klient zľavu ak má v tej istej poisťovni uzatvorené aj iné poistenie)
 • poisťovne zvyknú vodičov odmeňovať aj za uzatváranie PZP cez internet alebo infolinku
 • zľavu na poistnom ponúkajú niektoré poisťovne aj vtedy, ak sa poistník rozhodne pre spoluúčasť
 • rôzne zľavy môžu získať aj vodiči z menej škodových okresov, vodiči s PZP, ktorých územná platnosť je obmedzená na určité krajiny, rodičia detí mladších ako 15 rokov, dôchodcovia a držitelia preukazov ZŤP

Ostatné výhody v PZP

 • využívanie služieb autorizovaných servisov v prípade dopravnej nehody
 • platba poistného v polročnom alebo štvrťročnom intervale bez navýšenia ceny
 • možnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie bez spoluúčasti klienta na vyplatení škody
 • zvýhodnené poistenie prívesného vozíka ak má vodič v príslušnej poisťovni už uzatvorené iné poistenie
 • asistenčné služby zdarma