Ako a kedy vypovedať poistenie?

Uzatvorili ste poistenie auta, domu či životné poistenie, no nie ste spokojný so službami poisťovne, výškou poistného či poistným krytím? Poistnú zmluvu môžete podľa Občianskeho zákonníka vypovedať. Výpoveď poistenia musí byť však písomná a podaná poisťovni v stanovenom čase. Výpoveď poistenia sa okrem Občianskeho zákonníka musí riadiť aj podľa podmienok konkrétnej poisťovne stanovené vo Všeobecných poistných podmienkach.

Kedy je možné poistenie vypovedať?

Podľa Občianskeho zákonníka sú zákonnými dôvodmi pre vypovedanie poistnej zmluvy:

  • uplynutie poistného obdobia – ak sa jedná o poistenie na dobu neurčitú, musí dať poistník výpoveď najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, tento termín sa nevzťahuje na poistenie osôb
  • nezaplatenie poistného poistníkom – ak poistník neuhradí splátku poistného do 3 mesiacov od jej splatnosti, príp. do 1 mesiaca od výzvy na úhradu pri ďalšej splátke
  • vypovedanie zmluvy v rámci výpovednej lehoty – do 2 mesiacov od uzatvorenia poistenia môže vypovedať zmluvu tak poistník, ako aj poisťovateľ, poistenie zaniká po uplynutí 8 dňovej výpovednej lehoty

V závislosti od druhu poistenia môžu nastať ešte ďalšie dôvody pre vypovedanie zmluvy. Pri povinnom zmluvnom poistení to môže byť napríklad predaj alebo odcudzenie vozidla, príp. jeho vyradenie z evidencie. Pri cestovnom alebo životnom poistení môže ísť o úmrtie poistenej osoby, pri poistení zamestnanca zasa o zmenu zamestnávateľa či ukončenie pracovného pomeru.

Kto a ako môže poistnú zmluvu vypovedať?

Poistnú zmluvu môže vypovedať vždy len poistník, prípadne ním poverená osoba, ktorej bola udelená plná moc. Výpoveď poistnej zmluvy je potrebné odovzdať príslušnej poisťovni v písomnej forme, a to buď doporučenou poštou alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke poisťovne.

Aké doklady sú k výpovedi poistenia potrebné doložiť?

Výpoveď poistnej zmluvy sa musí vždy riadiť zákonnými požiadavkami a všeobecnými poistnými podmienkami danej poisťovne. V závislosti od druhu vypovedaného poistenia a konkrétneho dôvodu vypovedania zmluvy môže poisťovňa od poistníka požadovať predloženie určitých dokumentov.

Pri povinnom zmluvnom poistení, ktoré je vypovedané inak ako k výročiu zmluvy, a tiež pri havarijnom poistení je vždy nutné priložiť kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť výpovede. Môže ísť napríklad o kúpno-predajnú zmluvu, príp. kópiu veľkého technického preukazu s menom nového majiteľa (predaj vozidla), protokol o ekologickej likvidácii vozidla alebo potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie (vyradenie alebo zošrotovanie vozidla) alebo protokol od Polície SR, dokazujúci odcudzenie vozidla.

Výpoveď ročného cestovného poistenia, pokiaľ nie je podaná z dôvodov umožnených zákonom (koniec poistného obdobia alebo 2-mesačná výpovedná lehota), musí byť doložená určitými dokladmi. Tie podobne ako pri PZP či CASCO poistení musia potvrdzovať situáciu, kvôli ktorej je poistenie vypovedané. V prípade celoročného cestovného poistenia je to buď záznam o škodovej udalosti od poisťovne alebo úmrtný list v prípade úmrtia poistníka.

Poistenie domu, bytu a domácnosti je možné tiež vypovedať, pričom je v niektorých konkrétnych prípadoch potrebné doložiť k výpovedi aj príslušné doklady. Ide jednak o potvrdenie o likvidácii nehnuteľnosti (zbúranie poistenie nehnuteľnosti) alebo kópiu kúpno-predajnej zmluvy, príp. list vlastníctva (predaj nehnuteľnosti).

Na čo po výpovedi poistenia nezabúdať?

V prípade, že ste výpoveď poistnej zmluvy zaslali inokedy ako k jej výročiu, nezabudnite poisťovňu požiadať o vrátenie zvyšku poistného. Keďže ste poistné platili na celé poistné obdobie a poistenie ste predbežne zrušili, podľa zákonom a poisťovňou stanovených podmienok, máte na zvyšok sumy poistného nárok. Opäť platí, že žiadosť o vrátenie poistného je potrebné doručiť alebo odovzdať v písomnej forme na príslušnej pobočke poisťovne. Do žiadosti je potrebné uviesť vaše kontaktné údaje, číslo zmluvy a číslo účtu, na ktorý si želáte vrátiť poistné.

Pri povinnom zmluvnom poistení je ešte potrebné vyžiadať si od poisťovne potvrdenie o bezškodovom priebehu. Keďže mnohé poisťovne pri uzatváraní PZP požadujú údaj o počte rokov bez nehody k výpočtu poistného a tiež právoplatný doklad, je viac ako isté, že ho budete skôr či neskôr potrebovať.