Poistenie sedadiel

Zabezpečte vysoké poistné krytie pre vás aj vašich blízkych!
Výhodným poistením sedadiel získate komplexnú ochranu
pre seba, ale aj všetkých pasažierov vo vašom vozidle.

Porovnať ceny »


Prečo si uzatvoriť poistenie sedadiel?

Výsledkom dopravnej nehody nebýva vždy len poškodený či zničený majetok. Často dochádza aj k rôznym ujmám na zdraví, či v krajných prípadoch dokonca aj k stratám na životoch. Dalo by sa povedať, že zdravie a životy pasažierov vozidla sú ohrozované neustále – či už zlým počasím, nekvalitným stavom vozovky alebo nedostatočnou ohľaduplnosťou druhých vodičov. Poistenie sedadiel je jediný produkt na trhu, ktorý neposkytuje poistnú ochranu vozidlu, ale živým osobám nachádzajúcim sa v ňom.

Aké sú výhody poistenia sedadiel?

Zdravie a životy osôb vezúcich sa v motorovom vozidle sú čiastočne chránené povinným zmluvným poistením a havarijným poistením. V porovnaní s poistením sedadiel sú tu však isté rozdiely.

Poistenie sedadiel verzus PZP
PZP musí mať zo zákona uzatvorené každý vodič, ktorý vedie motorové vozidlo. Toto poistenie je určené na krytie škôd, ktoré vodič počas jazdy spôsobí tretej strane. V prípade, že pri dopravnej nehode bude niektorý z pasažierov druhého vozidla zranený či nebodaj usmrtený, náhrada tejto škody sa plní vždy z PZP vinníka nehody. PZP teda na rozdiel od poistenia sedadiel kryje tú škodu na zdraví či živote, ktorá bola spôsobená iným, cudzím osobám. Ak sa pri nehode zraní aj samotný vinník, no nemá uzatvorené poistenie sedadiel alebo havarijné poistenie s úrazovým pripoistením posádky, ten od poisťovne nedostane žiadne poistné plnenie. Z povinného zmluvného poistenia poisťovňa nevyplatí plnenie ani vtedy, ak bol treťou poškodenou osobou rodinný príslušník vinníka nehody.

Poistenie sedadiel verzus CASCO
Havarijné poistenie je dobrovoľným a doplnkovým poistením, ktoré si vodič uzatvára kvôli komplexnejšej ochrane svojho vozidla. V rámci havarijného poistenia je možné uzatvoriť viaceré druhy pripoistení, medzi inými aj úrazové pripoistenie posádky vozidla, ktoré je svojou funkciou veľmi podobné poisteniu sedadiel. Toto pripoistenie má chrániť všetky osoby nachádzajúce sa vo vozidle, bez ohľadu na ich vzťah k vodičovi (poistníkovi) a v prípade ujmy na zdraví im vyplatiť príslušné poistné plnenie. Na rozdiel od PZP, z úrazového pripoistenia CASCO sa kryjú len tie škody, ktoré boli spôsobené osobám sediacim vo vlastnom vozidle. Ak by bola škoda spôsobená aj tretej strane, potom by jej náhrada bola vyplatená z PZP.

Prečo je teda výhodné uzatvárať poistenie sedadiel?

 • poistenie sedadiel chráni vodiča vozidla a všetkých spolucestujúcich bez ohľadu na ich vzťah k vodičovi (teda aj rodinných príslušníkov)
 • posádka je poistená počas jazdy v aute; pri nastupovaní aj vystupovaní; pri krátkodobej zastávke, ak sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti auta; ako aj pri odstraňovaní bežných porúch vozidla, ak vznikli počas jazdy
 • poistenie sedadiel zahŕňa široké spektrum poistných rizík:
  • poistenie úrazu s následkom smrti a s následkom čiastočnej trvalej invalidity
  • poistenie zlomenín a popálenín
  • poistenie odškodnenia v prípade úrazu pri hospitalizácii v nemocnici
  • z poistenia sedadiel sa vypláca bonus za použitie bezpečnostného pásu v prípade úrazu s následkom smrti alebo s následkom čiastočnej invalidity
  • krytie rizík platí doma aj v zahraničí, a to bez obmedzenia

Aké druhy poistenia sedadiel je možné uzatvoriť?

Poistenie sedadiel je určené pre tých motoristov, ktorí chcú mať maximálnu istotu, že žiadna autonehoda neohrozí zdravie či život posádky ich vozidla. Poistenie sedadiel sa podobne ako ostatné poistné produkty uzatvára na dobu 1 roka s možnosťou predĺženia. V závislosti od predstáv a finančných možností vodiča je možné uzatvoriť poistenie sedadiel až v troch rôznych variantoch poistného krytia.

Poistenie sedadiel – I., II. a III. variant
– všetky tri varianty poistenia sedadiel kryjú rovnaké poistné riziká, no líšia sa vo výške poistných súm:

 • poistenie úrazu s následkom smrti alebo čiastočnej invalidity – 15 000, 35 000 alebo 70 000 €
 • poistenie zlomenín a popálenín – 750, 1 500 alebo 3 500 €
 • poistenie denného odškodnenia hospitalizácie v nemocnici v prípade úrazu – 7,50, 15 alebo 35 €
 • bonus za použitie bezpečnostného pásu – tento je pri všetkých troch variantoch rovnaký – 1 500 €

Poistenie sedadiel pre 5 alebo 7 miest
– tri základné varianty poistenia sedadiel sa môžu líšiť aj v sume ročného poistného, ktorá je určená nielen rozsahom poistného krytia, ale aj počtom poistených sedadiel
– poisťovňa AIG ponúka dva základné balíky poistenia sedadiel – poistenie pre 5 miest a poistenie pre 7 miest
I. variant poistenia sedadiel si môžete uzatvoriť pre 5 miest za 23 alebo pre 7 miest za 30 €.
II. variant poistenia sedadiel je možné dojednať už za 33 €, pre 7 poistených miest za 47 €.
III. variant si môžete uzatvoriť za 77 €, v prípade väčšieho počtu sedadiel za 109 €.