Životné poistenie

Chráňte si to, čo je v živote zo všetkého najcennejšie.
Poistite seba a svojich blízkych pred úrazom či chorobou.
Životné poistenie vás zabezpečí pred neočakávanou stratou!

Viac informácií »


Prečo uzatvárať životné poistenie?

Životné poistenie slúži na udržanie a zabezpečenie dosiahnutej životnej úrovne, a to najmä v prípadoch, kedy v živote nastávajú neočakávané udalosti. Hrozba straty zamestnania, vážneho úrazu, ťažkej choroby či dokonca smrti je v živote ľudí neustále prítomná. Jedinú efektívnu formu ochrany pred všetkými spomínanými rizikami predstavuje životné poistenie. To okrem krytia viacerých rizík umožňuje poistenej osobe aj šetriť časť vložených finančných prostriedkov, čím plní aj funkciu sporiacu.

Aké výhody poskytuje životné poistenie?

Životné poistenie nechráni poistenca len pred chorobami či úrazmi, ale zaisťuje aj príbuzných v prípade jeho úmrtia, a rovnako umožňuje poistenej osobe investovať a šetriť finančné prostriedky.

Výhody životného poistenia
Najväčšou výhodou životného poistenia, bez ohľadu na jeho typ, je možnosť vyskladať si poistenie podľa vlastného uváženia, predstáv a potrieb. V závislosti od toho, či poistník chce väčšiu poistnú ochranu alebo skôr väčší finančný výnos si môže zvoliť konkrétny typ životného poistenia a v ňom príslušný pomer, podľa ktorého sa ním vložené peniaze do životného poistenia majú rozdeliť. Dá sa teda povedať, že čo sa týka životnej stability a istoty, sám klient si určí, akým spôsobom si ich chce zabezpečiť. Vhodným investovaním finančných prostriedkov navyše zhodnocuje voľné peniaze a hromadí úspory. Veľkou výhodou životného poistenia je tiež to, že sa dá použiť ako účinný prostriedok pre zabezpečenie príbuzných a blízkych osôb v budúcnosti, najmä v rôznych závažných situáciách. Životné poistenie si klient môže, okrem iného, odpísať aj z daní, ak sú dodržané štátom stanovené podmienky.

Nevýhody životného poistenia
Životné poistenie nie je poistením na pár dní či týždňov. Ide o dlhodobý poistný produkt, ktorý si vyžaduje pravidelné vkladanie finančných prostriedkov po dobu niekoľkých rokov. V mnohých prípadoch ide o desiatky rokov až doživotné investovanie. V prípade predčasného ukončenia zmluvy a vypovedania životnej poistky dostane klient zo sporiacej zložky iba malú časť. Ak si medzičasom uplatnil daňové výhody, tie bude musieť po odstúpení od poistnej zmluvy vrátiť štátu. Pomerne veľkou nevýhodou je aj fakt, že životné poistenie si nemôže uzatvoriť každý. Súvisí to jednak s už spomínaným časovým aspektom (ide o dlhodobé platenie poistného), no zároveň aj s výškou poistného, ktorá sa odvíja od množstva a druhu poistných rizík. Ako pomerne veľkú nevýhodu môžu niektorí klienti vnímať aj skutočnosť, že každý výnos zo životného poistenia musí byť zdanený.

Prečo je dobré mať uzatvorené životné poistenie?

 • Poskytuje poistnú ochranu pre prípad najrôznejších rizík, čím pomáha prekonať následky nešťastnej udalosti poistenému, príp. jeho pozostalým
 • vytvára finančnú rezervu, ktorá môže byť v budúcnosti využitá na udržanie životného štandardu poisteného či jeho blízkych
 • umožňuje dieťaťu jednoduchšie začať samostatný život poskytnutím nasporených finančných prostriedkov
 • zabezpečuje adresnosť poistného plnenia, teda presné určenie oprávnených osôb, ktorým má byť vyplatené poistné plnenie
 • v prípade vzniku poistnej udalosti (smrť, smrť s následkom úrazu, trvalé následky úrazu, plná a trvalá invalidita a iné závažné ochorenia) je životné poistenie oslobodené od platenia dane, poistné plnenie tak dostanú oprávnené osoby v plnej výške
 • na rozdiel od ostatných finančných produktov sa pri životnom poistení neplatí daň z výnosu každý rok, ale iba raz, pri ukončení poistnej doby a dožití poistenej osoby

Aké druhy životného poistenia možno uzatvoriť?

V súčasnosti je možné dojednať si životné poistenie podľa vlastných potrieb a požiadaviek. Vo všeobecnosti sa však životné poistenie rozdeľuje na tri základné typy, a to na: rizikové životné poistenie, kapitálové životné poistenie a investičné životné poistenie. Primárnou funkciou týchto poistení je poskytnúť ochranu poistenej osobe a jej príbuzným pred určitými rizikami a situáciami, ktoré môžu nastať. Okrem tejto primárnej úlohy však môže poistenie spĺňať aj iné funkcie.

Rizikové životné poistenie

 • kryje najväčšie riziko – smrť; v prípade úmrtia poistenej osoby sú najbližšie osoby poisteného zabezpečené vyplatením poistného plnenia
 • pre prípad smrti je poisťovňou vždy garantovaná poistná čiastka
 • rizikové životné poistenie neobsahuje žiadnu sporiacu zložku, a je preto určené pre tých klientov, ktorí nechcú cez poistenie sporiť, ale len zabezpečiť svojich príbuzných pre prípad ich úmrtia
 • rizikové životné poistenie sa dá tiež použiť na zabezpečenie hypotéky alebo iných úverov, ktoré by v prípade úmrtia poistenej osoby nemal kto splácať
 • poistnú ochranu rizikového životného poistenia je možné rozšíriť cez rôzne pripoistenia
 • je možné toto poistenie dohodnúť aj na dobu 1 roka

Kapitálové životné poistenie

 • ide o tzv. kombinovaný produkt, ktorý v sebe spája rizikové poistenie pre prípad smrti alebo dožitia a sporenie finančných prostriedkov
 • nakoľko sa poisťovňa pri podpise zmluvy zaviazala vyplácať poistenému za určitú dobu jeho poistnú čiastku, musí sa zhodnocovanie finančných prostriedkov robiť prostredníctvom investícií, ktoré sú menej rizikové, a teda bezpečnejšie
 • bezpečnejšie investovanie financií vložených do kapitálového životného poistenia zväčša prinášajú menšie výnosy, preto tento typ životného poistenia nie je najvýhodnejším nástrojom pre sporenie
 • v prípade smrti je poistné plnenie vyplatené povereným osobám, v prípade dožitia získa plnenie poistená osoba, a to vrátane podielov na výnosoch
 • ide o dlhodobý poistný produkt, ktorý sa odporúča uzatvárať na dobu minimálne 10 rokov

Investičné životné poistenie

 • predstavuje kombináciu poistnej ochrany a pomerne výnosného zhodnotenia finančných prostriedkov
 • investičné životné poistenie síce ponúka vyššie zhodnotenie ako kapitálové poistenie, no toto zhodnotenie nie je garantované poisťovňou a celé investičné riziko je na klientovi; ak sa však na finančných trhoch nedarí, klient môže prísť o značnú časť svojich investícií
 • v rámci tohto typu poistenia je možné meniť pomer finančných prostriedkov vložených do ochrannej zložky a zložky finančného zhodnotenia
 • investičné životné poistenie je určené pre tých, ktorí chcú zabezpečiť svojich príbuzných pre prípad smrti, chcú zhodnocovať svoje finančné prostriedky dlhodobo a pravidelne a s takto nasporenými prostriedkami chcú voľne disponovať
 • ide o dlhodobý poistný produkt, ktorý si vyžaduje niekoľkoročné, často aj celoživotné investície (v závislosti od poistených rizík)