Pravidlá používania domény www.netpoistenie.sk

Prehlásenie klienta – obchodné podmienky

Návštevou domény www.netpoistenie.sk klient potvrdzuje, že si je plne vedomý všetkých nižšie uvedených skutočností a podmienok, a že podľa nich bude postupovať a nimi sa riadiť.

Autorské práva
Vlastníkom a prevádzkovateľom internetovej domény www.netpoistenie.sk je spoločnosť Netfinancie, s.r.o., Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok, IČO 36653322 (ďalej len “prevádzkovateľ”). Všetky práva vyhradené. Pokiaľ nie je uvedené inak, autorské práva k stránkam a obrazovkám zobrazujúcim tieto stránky, ako aj k informáciám a materiálom na nich uvedeným a k ich usporiadaniu, sú majetkom spoločnosti Netfinancie, s.r.o. Celý obsah týchto stránok vrátane textu, web designu, tzv. layout stránok, technických náčrtov, grafiky, vyobrazenia a usporiadania súborov, odporučaní užívateľom stránok www.netpoistenie.sk a klientom spoločnosti Netfinancie, s.r.o. sú chránené autorským právom.

Stránky www.netpoistenie.sk a materiály na nich uvedené je možné používať výhradne pre osobné a nekomerčné účely – tým sa mieni predovšetkým to, že tieto stránky nie je možné používať na zjednávanie poistenia iným subjektom podnikajúcim podľa Zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Použitie týchto stránok v takejto súvislosti bude považované za poškodzovanie spoločnosti Netfinancie, s.r.o. Spoločnosť Netfinancie, s.r.o. sa v takom prípade bude domáhať svojich práv prostredníctvom všetkých oprávnených prostriedkov, súdnu cestu nevynímajúc.

Obsah a akákoľvek časť týchto stránok – okrem návrhu sadzieb pre klienta Netfinancie, s.r.o. a obsahu jeho klientskej schránky – nie je možné uchovávať, modifikovať alebo šíriť bez výslovného a písomného súhlasu prevádzkovateľa. Všetky logá použité na stránkach sú registrované príslušnými subjektmi.

Zodpovednosť prevádzkovateľa za užívanie stránok klientom spoločnosti Netfinancie, s.r.o.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím či zneužitím informácií zverejnených na týchto stránkach. Všetky informácie na stránkach sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu či poškodenie počítačovým vírusom pri sťahovaní údajov zo stránok.

Právo zmeny stránok
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stránky a informácie na nich uvedené upravovať či meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Odkazy na ďalšie stránky
Kliknutím obzvlášť na logá alebo www adresy jednotlivých partnerských poisťovní či iných finančných inštitúcií, poprípade kliknutím na iné odkazy uvedené na stránkach www.netpoistenie.sk, je možné opustiť tieto stránky. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazujú stránky prevádzkovateľa, nie sú stránkami prevádzkovateľa, ale sú prevádzkované inými subjektmi a prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah či informácie na nich uvedené.

Prehlásenie o prístupnosti
Tento web sa snaží o absolútne maximálnu prístupnosť svojho obsahu i funkčnosti, a to podľa väčšiny známych metodík.

Štruktúra obsahu i layoutu je vytvorená validným XHTML 1.0 Strict, vizuálna prezentácia pomocou kaskádových štýlov (CSS).

Pre hodnoty atribútov značkovacieho jazyka a vlastností štýlových predpisov na tomto webe sú použité relatívne jednotky namiesto absolútnych, čím je zaistené, že jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať alebo zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Tlač
Webové stránky majú vlastný tlačový štýl. Je tak možné ich bez akýchkoľvek úprav priamo vytlačiť.