Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Chráňte svoj majetok pred nepredvídateľnými udalosťami a škodami!
Poistenie domu, bytu a domácnosti vás ochráni pred nečakanými
finančnými výdavkami a zároveň vám ušetrí čas a energiu.

Prečo uzatvárať poistenie nehnuteľnosti a domácnosti?

Kúpe rodinného domu či bytu zvyčajne predchádza dlhodobá analýza finančných možností a často aj únavná administratívna práca spojená so žiadosťou o úver či hypotéku. Keďže sa do kúpy a následného zariadenia nehnuteľností investujú nemalé finančné prostriedky, každý majiteľ domu či bytu si svoj majetok chráni a snaží sa oň náležite starať. Jednou z účinných foriem starostlivosti a ochrany majetku je aj poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré má majiteľom nehnuteľností pomáhať v prípade vzniku neočakávaných škôd a s tým spojených finančných výdavkov.

Aké sú výhody poistenia nehnuteľnosti a domácnosti?

Vlastniť nehnuteľnosť je výhodné len dovtedy, kým ju prírodný živel alebo vandali nezničia aj so všetkým jej vybavením. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti je určené práve na ochranu vášho majetku pred týmito a ďalšími rizikami.

Poistenie nehnuteľnosti
Poistenie nehnuteľnosti má slúžiť ako poistná ochrana pre rodinné a bytové domy, pre samostatné bytové jednotky, ale aj pre rekreačné budovy, garáže, hospodárske budovy a ďalšie vedľajšie stavby. Poistením nehnuteľnosti si je možné chrániť aj záhradu, záhradné stavby či objekty nachádzajúce sa v záhrade, určené na relax a hobby. Nehnuteľnosť je možné poistiť iba v prípade, že je udržiavaná, nechátra a je zabezpečená, pričom poisťovňu vždy zaujíma aj to, ako je poisťovaná nehnuteľnosť situovaná a využívaná. Veľkou výhodou pri poistení nehnuteľnosti je, že v poistnej zmluve si klient stanoví vlastné podmienky (kryté poistné riziká, výška poistnej sumy, spoluúčasť a pod.) tak, aby ním uzatvorené poistenie nehnuteľnosti krylo tie časti majetku, ktoré považuje za najcennejšie. Napriek tomu, že má poistenie nehnuteľnosti pomerne široký záber poisťovaných objektov, nespadajú pod menšie predmety z domácnosti.

Poistenie domácnosti
V prípade poistenia domácnosti sa poisťuje hnuteľný majetok nachádzajúci sa v interiéri nehnuteľnosti (domu, bytu, chaty). Uzatvorením takéhoto typu poistenia si klient finančne kryje vybrané zariadenie domácnosti pred ich poškodením, zničením či odcudzením. V rámci domácnosti si môže klient poistiť nábytok, koberce a dekoračné textílie, veci osobnej potreby ako sú oblečenie či obuv, rozličné technické zariadenia ako fotoaparáty, anténne systémy, výpočtová technika alebo biela technika. Rovnako si v rámci poistenia domácnosti môže zabezpečiť aj veľmi vzácne predmety – či už sa jedná o športové potreby, náradie spojené s konkrétnou záľubou alebo skutočné cennosti, umelecké predmety a ceniny. Vždy však závisí od toho, ako dobre je poisťovaná domácnosť zaistená. Aj pri tomto druhu produktu záleží vždy na klientovi, ktoré predmety si poistí, na akú sumu a proti akým rizikám.

Prečo sa oplatí uzatvárať kombinované poistenie nehnuteľnosti a domácnosti?

 • kombinované poistenie nehnuteľnosti a domácnosti kryje tak skelet budovy ako aj jej vnútorné zariadenie
 • rozsah poistného krytia si stanovuje klient sám podľa toho, čo považuje za najcennejšie
 • klient si stanovuje aj poistné riziká, proti ktorým chce mať nehnuteľnosť a domácnosť chránené
 • poistenie je možné uzatvoriť s rozličnou výškou spoluúčasti, a tým znížiť výšku plateného poistného
 • zahŕňa často aj poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu, čím priamo chráni majetok tretích osôb pred škodou, spôsobenou klientom

Aké druhy poistenia nehnuteľnosti a domácnosti existujú?

Existujú tri základné typy nehnuteľností: rodinný dom, bytový dom a byt. Na základe toho členenia, ponúkajú poisťovne svojim klientom tri základné typy poistenia nehnuteľnosti, a to poistenie domu, poistenie bytového domu a poistenie bytu. Všetky tieto tri produkty sú si podobné rozsahom poistných rizík, avšak líšia sa v poistných sumách a celkových poistných podmienkach, ktoré závisia od konkrétnej poisťovne. Poistenie domácnosti, ako samostatný poistný produkt, má za úlohu chrániť vnútorné vybavenie nehnuteľnosti, bez ohľadu na to, o akú nehnuteľnosť sa jedná.

Poistenie domu

 • vzťahuje sa na dom v užívaní alebo vo výstavbe, trvalo obývaný dom alebo prechodne obývaný dom, teda rekreačný dom či chatu
 • okrem hlavného objektu poistenie domu chráni aj drobné stavby neslúžiace k bývaniu, múry a ploty ohraničujúce pozemok, vonkajšie dlažby, chodníky a záhradné osvetlenia, stavebný materiál a mechanizmy nachádzajúce sa na pozemku poisteného domu, terasy, markízy, vonkajšie žalúzie a mnohé ďalšie objekty podľa toho, ako je dojednané v zmluve
 • v rámci poistenia domu sa zvyčajne dojednáva ochrana voči viacerým rizikám, menovite voči požiaru, výbuchu, úderu blesku, nárazu alebo zrúteniu lietadla, záplave, povodni, víchrici, krupobitiu, zosuvu pôdy, zemetraseniu, tiaži snehu, zosuvu alebo zrúteniu lavíny, zrúteniu skál a zemín, pádu stromov a stožiarov, vode z vodovodného zariadenia, krádež vlámaním, lúpežnému prepadnutiu, vandalizmu, nárazu dopravného prostriedku či dymu a prepätiu – rozsah poistného krytia sa líši v závislosti od poisťovne
 • poistenie domu sa uzatvára v troch rôznych štandardoch (nižší, bežný a vyšší) v závislosti od stavu poisťovaného domu a poistiť dom je možné na novú alebo časovú cenu

Poistenie rodinného domu si môžete uzatvoriť už za 85 eur ročne!

Poistenie bytového domu

 • vzťahuje sa na nehnuteľnosť, ktorá má štyri a viac bytových jednotiek
 • okrem hlavného objektu kryje poistenie bytového domu aj vedľajšie stavby tvoriace príslušenstvo domu ako sú garáže, prístrešky či dielne, a tiež stavebné súčasti a technologické zariadenia akými sú napríklad kotol, vonkajšie prípojky, výťah či schodište
 • poistné krytie pri poistení bytového domu sa rôzni – medzi najčastejšie poistné riziká patria riziká živelné, riziká krádeže a vandalizmu, riziko škody spôsobenej vodou z vodovodných zariadení a spôsobenej skratom na elektromotore
 • v rámci poistenia bytového domu je možné uzatvoriť viaceré pripoistenia ako napr. poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva bytu/nebytového priestoru, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, poistenie majetku či poistenie strojov a elektroniky

Ak máte záujem o poistenie bytového domu, zašlite nám e-mail a my vám vypracujeme ponuku individuálne!

Poistenie bytu

 • vzťahuje sa na byt v osobnom vlastníctve
 • do poistenia bytu sú zahrnuté aj vnútorné priečky, vnútorné schodištia, okná a dvere, rozvody vody, plynu, elektriny, kanalizačné odpady, ohrievacie a vykurovacie zariadenia, spoločné časti bytového domu a príslušenstvo patriace k bytu, no umiestnené mimo neho (napr. pivnica)
 • v rámci poistenia bytu sú kryté rovnaké riziká ako pri poistení domu, teda riziko požiaru, výbuchu, úderu blesku, nárazu alebo zrútenia lietadla, riziko záplavy, povodne, výchrice, krupobitia, zosuvu pôdy, zrútenia skál alebo zemín, pádu stromov a stožiarov, zemetrasenia, zosuvu alebo zrútenia lavíny, riziko škody spôsobenej vodou z vodovodného zariadenia, riziko vlámania, lúpežného prepadnutia či vandalizmu, riziko nárazu dopravného prostriedku, dymu a prepätia

Poistenie 3 izbového bytu si môžete uzatvoriť už od 50 eur na rok!

Poistenie domácnosti

 • viaže sa na hnuteľný majetok, ktorý sa nachádza v interiéri nehnuteľnosti a ktorý tvorí zariadenie bytu, domu či chaty a zároveň slúži na prevádzku domácnosti a uspokojovanie potrieb členov tejto domácnosti
 • poistenie domácnosti kryje škody, ktoré vzniknú na nábytku, svietidlách, kobercoch a dekoračnom textile, veciach osobnej potreby, technických zariadeniach, športových potrebách, náradí a zariadeniach spojených s hobby, cennostiach, umeleckých predmetoch, starožitnostiach a zbierkach, ale aj peniazoch, vkladných knižkách a ceninách
 • pri uzatváraní poistenia domácnosti je veľmi dôležité, aby bol byt alebo dom dostatočne zabezpečený príslušnými bezpečnostnými prvkami (bezpečnostné dvere, bezpečnostný uzamykací systém, ochranné mreže a pod.), nakoľko sa od toho odvíja výška poistnej sumy

Poistenie domácnosti si môžete uzatvoriť už od 30 eur na rok!