Poistenie & často kladené otázky

Zaujímate sa o niektorý druh poistenia alebo hľadáte o niektorom z nich len základné informácie? Ponúkame vám prehľad najčastejších otázok kladených o poistení, jeho cenách, ako aj o tom kde a ako si ho možno uzatvoriť či naopak zrušiť.

Povinné zmluvné poistenie

Prečo musí byť na vozidlo uzatvorené PZP?

Povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie vyplýva zo zákona a platí na všetky tuzemské motorové vozidlá. Držiteľ takéhoto vozidla, zapísaný v dokladoch, prípadne vlastník či prevádzkovateľ vozidla je povinný dať takéto vozidlo poistiť. Poisťovňu ako aj cenu za poistenie si vyberá držiteľ vozidla sám, pričom cenu určuje konkrétna poisťovňa v závislosti od viacerých faktorov (rok výroby vozidla, výkon motora a pod.)

Na čo slúži zákonné poistenie?

PZP je určené na úhradu škôd, ktoré vzniknú na majetku, zdraví či živote druhej osoby, spôsobené držiteľom motorového vozidla počas jeho prevádzky. V praxi to znamená, že ak nabúrate či inak poškodíte svojim vozidlom auto inej osoby, ste povinný jej túto škodu zaplatiť. To sa hradí z povinného zmluvného poistenia, ktoré vy pravidelne platíte svojej poisťovni. Výška ročného poistenia je však omnoho nižšia, ako náklady spojené s úhradou skutočnej škody.

Kde všade povinné zmluvné poistenie platí?

PZP sa vzťahuje na škodu, ktorá bola spôsobená na území Slovenskej republiky, štátov Európskej únie alebo cudzieho štátu, s ktorým má Slovenská kancelária poisťovateľov uzatvorenú dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla.

Čo sa stane ak nie je na vozidlo uzatvorené PZP?

Vozidlo, ktoré nie je poistené nesmie byť ani prevádzkované. To znamená, že s ním nemožno vôbec jazdiť ani ho nijak používať, a to bez ohľadu na typ komunikácie. V prípade, že je takéto nepoistené vozidlo používané, hrozí vodičovi pokuta až do výšky 3 320 eur. Ak sa takýmto vozidlom spôsobí škoda, bude Slovenská kancelária poisťovateľov vymáhať jej úhradu od vodiča, ktorý ju spôsobil. Finančná náhrada škody je vymáhaná súdnou cestou, a to aj formou exekúcie!

Má držiteľ vozidla k dispozícii doklad o platnom PZP?

Každý vodič, ktorý si dojedná u niektorej z poisťovní povinné zmluvné poistenie a ho tiež uhradí, má k dispozícii doklad o platnosti PZP – zelenú kartu. Táto karta slúži ako potvrdenie na území Slovenskej republiky a tiež je platná vo všetkých štátoch, ktoré patria do Systéme zelenej karty. V prípade kontroly alebo dopravnej nehody sa treba touto kartou preukázať, preto ju vo vozidle majte vždy pri sebe.

Je možné PZP zrušiť? V akých prípadoch?

Povinné zmluvné poistenie sa dojednáva zvyčajne na dobu neurčitú s poistným obdobím 1 rok. Ak chce poistník z nejakého dôvodu poisťovňu a poistenie zmeniť, môže tak urobiť jedine jeho vypovedaním. Výpovedná doba je 6 týždňov pred ukončením platnosti zmluvy alebo jej výročím. V praxi to znamená, že najneskôr 6 týždňov pred tým, ako poistná zmluva vyprší, musí byť zrušená. Inak je držiteľ vozidla povinný zostať u doterajšej poisťovni a jej tiež zaplatiť poistné na ďalší rok.

Havarijné poistenie

Prečo je potrebné uzatvárať havarijné poistenie?

Havarijné poistenie je na rozdiel od PZP dobrovoľným typom poistenia. Napriek tomu ho vodičom poisťovne odporúčajú uzatvoriť, a to hneď z viacerých dôvodov. Prvým je, že pri dopravnej nehode sa z PZP prepláca škoda iba jednému z účastníkov, teda poškodenému. Druhý vodič, ktorý škodu zavinil si musí škodu na vlastnom vozidle hradiť sám. Ak by mal uzatvorené havarijné poistenie, bola by mu škoda preplatená z neho. Auto však dokáže poškodiť alebo úplne zničiť aj počasie – stačí silnejšia búrka, vietor alebo mráz, a škoda vznikne na aute bez zavinenia inej osoby. Vymáhanie náhrady škody je v takýchto prípadoch nemožné, a aj preto sa oplatí mať uzatvorené CASCO poistenie. Rovnako to je aj pri vandalizme, krádeži či iných náhodne vzniknutých škodách na vozidle.

Kedy je najlepší čas na uzatvorenie havarijného poistenia?

Vozidlo tesne po kúpe veľmi rýchlo stráca svoju hodnotu. Preto ak si chcete dať poistiť staršie auto, nemusí sa vám to vždy oplatiť a je dobré sa o tom poradiť s poisťovacím odborníkom. Dobré je tiež rozhodovať sa o poistení ešte pred kúpou vozidla. Treba si pritom zvážiť viaceré veci, ako napr. to, kde bývate, aké máte možnosti parkovania či bezpečného odstavenia vozidla, ako často budete s autom jazdiť doma a v zahraničí, proti akým rizikám ho chcete mať poistené a podobne. Pri havarijnom poistení, na rozdiel od PZP, neodporúčame vyberať poistenie podľa výšky poistného. Väčšinou ide o poistenie s nižším krytím, čo môžete neskôr v prípade vzniknutej škody ľutovať.

Čo je to spoluúčasť?

Spoluúčasťou sa vyjadruje výška podielu na náhrade škody. Pri havarijnom poistení so spoluúčasťou tak poisťovňa hradí len časť vzniknutej škody, zvyšok platí poistník z vlastného vrecka. Výška spoluúčasti je väčšinou vyjadrená v percentách a v minimálnej výške v eurách. Ak teda chcete platiť nižšie poistné, dá sa to navýšením spoluúčasti. To sa však nie vždy vypláca, nakoľko v prípade poistnej udalosti musíte mať k dispozícii vyššiu finančnú hotovosť na uhradenie opráv.

Čo všetko vplýva na cenu havarijného poistenia?

Výška poistného závisí od rozsahu základného a dodatkového poistenia. Každá poisťovňa ponúka klientom rôzne kombinácie poistných rizík, od ktorých sa následne odvíja aj cena havarijnej poistky. Komplexný balík CASCO chráni auto v prípade všetkých rizík, teda nielen havárie a živelnej pohromy, ale aj vandalizmu, krádeže či lúpeže. Takéto poistenie je samozrejme drahšie, no kryje skutočne všetky možné škody a riziká. Niektoré poisťovne umožňujú k poisteniu uzatvoriť aj rôzne pripoistenia ako napr. pripoistenie skiel, nadštandardnej výbavy vozidla, batožiny a podobne. Cena havarijného poistenia sa odvíja aj od výšky stanovenej spoluúčasti. Vo všeobecnosti platí, že čím je vyššia spoluúčasť, tým je nižšie poistné. Ak však klient s vozidlom nabúra alebo mu vznikne iná škoda, poisťovňa mu uhradí len časť z nej (podľa podielu spoluúčasti).

Ako a kedy môžem zrušiť havarijné poistenie?

Podobne ako pri iných druhoch poistenia, aj pri havarijnom poistení je možné zmluvu vypovedať. Vypovedať CASCO poistenie je najjednoduchšie písomnou výpoveďou, pričom podobne ako pri PZP musí byť výpoveď doručená poisťovni najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, ktorým je zvyčajne technický rok.

Cestovné poistenie

Prečo si uzatvárať cestovné poistenie?

Cestovné poistenie má chrániť poistenca pred rôznymi udalosťami a škodami, ktoré sa mu môžu prihodiť na cestách v zahraničí. V závislosti od rozsahu dojednaného poistného krytia môže cestovné poistenie chrániť osobu nielen pred úrazmi a zdravotnými komplikáciami, ale aj pred stratou či odcudzením dokladov a vecí osobnej potreby či dokonca škodou, ktorú nechtiac alebo z nedbanlivosti spôsobil sám poistenec tretej osobe. Cestovné poistenie teda chráni poistenú osobu pred náhodnými udalosťami a veľkými finančnými nákladmi, ktoré sú s krytím týchto udalostí spojené.

Ako si vybrať cestovné poistenie s vhodným krytím?

Poistenie na cesty si je potrebné voliť podľa toho na ako dlho sa do zahraničia chystáte, kam presne cestujete a tiež akým aktivitám sa tam hodláte venovať. V závislosti od času máte možnosť zvoliť si dve varianty cestovného poistenia. Prvou je dlhodobé (ročné) cestovné poistenie, ktoré vás chráni celých 365 dní, alebo krátkodobé cestovné poistenie, ktoré sa uzatvára na kratšie, dopredu stanovené obdobie. V závislosti od destinácie si môžete zvoliť cestovné poistenie do Európy alebo sveta, a to aj s konkrétnou špecifikáciou krajiny. Podľa toho, či idete na pracovnú cestu či letnú dovolenku si volíte aj riziká, ktoré chcete mať kryté. Ak idete na lyžovačku je lepšie poistiť si zimné športy, ak je to služobná cesta s množstvom firemných dokumentov, potom je dobré pripoistiť si batožinu a doklady. V prípade, že sa chystáte v zahraničí vykonávať aj nejakú činnosť, je dobré pripoistiť si aj zodpovednosť za škody, pre prípad, že tretej osobe poškodíte majetok príp. spôsobíte inú ujmu.

Od čoho sa odvíja cena cestovného poistenia?

Výška poistného, ktoré platíte poisťovni závisí jednak od dĺžky pobytu, ale aj vybranej destinácie a geografickej oblasti, zvolených rizík či účelu vašej cesty. Ceny cestovného poistenia sa tiež môžu líšiť v závislosti od veku poistenej osoby (dieťa, dospelý, senior).

Čo je to maximálna doba výjazdu?

Tento termín sa používa pri celoročnom cestovnom poistení a predstavuje maximálny počet dní, ktorý môžete súvisle stráviť v cudzine bez návratu na Slovensko. V prípade, že ste sa v zahraničí zdržal dlhšie ako je maximálna doba výjazdu, nie ste už viac poistený.

Je cestovné poistenie uzatvorené cez cestovnú kanceláriu dostatočné?

Pri cestovnom poistení, ktoré vám sprostredkovala cestovná agentúra je nevyhnutné si vždy pozrieť, aké riziká vám toto poistenie kryje. Môže sa stať, že niektoré vami požadované alebo očakávané riziká či športy v cestovnom poistení kryté nie sú, a v prípade poistnej udalosti môže nastať zbytočná komplikácia.

Oplatí sa uzatvárať cestovné poistenie, ktoré je súčasťou platobnej karty?

Všetky poistné podmienky závisia nielen od druhu platobnej karty, ale aj zmluvy, ktorú má daná banka uzatvorenú s poisťovňou. Všetky poistné podmienky by ste mal ako klient dostať spolu s platobnou kartou. Zvyčajne však ide o cestovné poistenie s nižším krytím ako má individuálne dojednané poistenie, teda nepokrýva napríklad zimné športy a jeho súčasťou nie je ani poistenie storno poplatkov za zájazd či dovolenku.

Poistenie domu, bytu a domácnosti

Aký je rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti?

Poistenie nehnuteľnosti chráni budovu ako celok, teda je to rodinný dom, bytový dom alebo samotný byt v bytovke. Toto poistenie chráni konkrétne múry, vchodové dvere, okná a pod. Poistenie domácnosti naopak chráni všetko čo je vo vnútri nehnuteľnosti. Ide teda o vnútorné vybavenie domu alebo bytu, konkrétne nábytok, elektronika, drahé a umelecké predmety. Niektoré poisťovne zlučujú oba druhy poistení, teda poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti, do jedného produktu.

Aké podmienky musí nehnuteľnosť alebo domácnosť spĺňať, aby ju bolo možné poistiť?

Nehnuteľnosť aj domácnosť sa musia v prvom rade nachádzať na území Slovenskej republiky. Musia byť v užívaní alebo v rekonštrukcii. Práve stavaná nehnuteľnosť sa nedá poistiť. Dom či byt by mal byť tiež trvalo obývaný a nie sú využívané prevažne na podnikanie. Ak nehnuteľnosť či domácnosť nespĺňa dané podmienky, vždy sa dá v príslušnej poisťovni informovať o iných možnostiach, prípadne krokoch.

Ako sa počíta veľkosť poisťovanej nehnuteľnosti v prípade bytu? Ktoré izby a priestory sa môžu do celkovej rozlohy bytu započítať?

Počíta sa plocha všetkých miestností v byte či dome, teda všetky izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň či chodba, komora a pod. Z balkóna, terasy a lodžie sa počíta len polovica ich plochy. Do celkovej rozlohy bytu sa nepočítajú spoločné priestory bytového domu ako sú rôzne spoločné terasy či chodby, nezapočítava sa ani pivnica, garáž a komora (ak je mimo bytu).

Ako sa počíta celková rozloha rodinného domu a ktoré priestory možno do nej započítať?

Platí to čo pri byte, teda spočítate plochu všetkých miestností, ktoré slúžia na bývanie. Ide jednak o klasické izby, ale aj kuchyňu, chodbu či predsieň, komoru a pod. Zarátava sa sem aj schodisko, obytné podkrovie, galéria, veranda či zimná záhrada. V prípade priestorov, ktoré nie sú určené na bývanie, ako je pivnica, garáž, kotolňa, balkón, terasa, lodžia, veranda či pavlač, sa započítava tiež len polovičná plocha.

Je pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti a domácnosti online potrebná aj obhliadka tejto nehnuteľnosti?

Nie, nie je. Poisťovne chodia na obhliadky nehnuteľností len vtedy, ak je poistná suma vyššia ako 290 tisíc eur a nachádza sa v Bratislave a okolí. Pre veľké mestá je táto suma nižšia – 210 tisíc eur. Pri poistení domácnosti nie je obhliadka potrebná vtedy, ak poistná suma nie je vyššia ako 50 000 eur, a to bez ohľadu na lokalitu.

Dohaduje sa pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti aj spoluúčasť?

Áno, spoluúčasť je možné dojednať aj pri poistení majetku. Podmienky a výška spoluúčasti závisí od konkrétnej poisťovne a poistného produktu.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Prečo uzatvárať poistenie zodpovednosti zamestnanca a aké škody môže zamestnanec na pracovisku spôsobiť?

Každý zamestnanec je zodpovedný za svoje správanie a konanie na pracovisku. Podľa Zákonníka práce zodpovedá aj za škodu, ktorú na pracovisku spôsobí svojmu zamestnávateľovi. Túto škodu musí následne zamestnanec uhradiť z vlastného vrecka. Môže ísť napr. o škodu na služobnom vozidle, výrobnom stroji či inom majetku zamestnávateľa, tiež sa môže jednať o schodok na zverených hodnotách, vyrobený nepodarok a pod.

Kto môže uzatvoriť poistenie zodpovednosti zamestnanca?

Poistiť sa proti škodám spôsobených zamestnávateľovi môže každý zamestnanec alebo člen družstva, ktorý je v pracovnom pomere a má pracovnú zmluvu či zamestnanec, ktorý je v pracovnom pomere podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujem. Poistenie zamestnanca si môže uzatvoriť aj štátny zamestnanec, sudca či prokurátor. V prípade sudcov a prokurátorov sa však poistenie vzťahuje len na škodu spôsobenú z nedbanlivosti, nie nezákonným rozhodnutím či nesprávnym úradným postupom. V neposlednom rade môže poistenie zodpovednosti uzatvoriť aj fyzická osoba vykonávajúca činnosť na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti či dohody o brigádnickej práci študentov.

Ako sa dá správne stanoviť poistná suma?

Poistná suma predstavuje limit poistného plnenia a mala by zodpovedať výške škody, ktorú môže zamestnávateľ od zamestnanca vymáhať. Poistnú sumu si preto musí určiť zamestnanec sám a na vlastnú zodpovednosť. Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov môže maximálna výška škody požadovaná zamestnávateľom byť vo výške:

  • 4-násobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca v pracovnom pomere a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujem, a funkčného platu štátneho zamestnanca,
  • 3-násobku funkčného platu sudcu alebo prokurátora, a služobného platu štátneho zamestnanca v služobnom pomere, a služobného platu príslušníka Hasičského a záchranného zboru,
  • 1/3 (tretiny) dohodnutej odmeny pri dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Odkedy je poistenie zodpovednosti zamestnanca platné?

Poistenie zamestnanca vzniká nasledujúci deň po dátume uhradenia prvého poistného, príp. prvej splátky poistného. Ak sa poistenie hradilo online (cez card pay alebo internet banking), poistné sa považuje za uhradené presným časom autorizácie online platby. V prípade platby klasickým prevodom, hotovostným vkladom a pod. sa poistné považuje za uhradené v deň jeho pripísania na účet poisťovne.

Aký je postup v prípade vzniknutej škody?

Ak vznikne zamestnávateľovi škoda, musí najskôr vzniesť nárok na jej náhradu. Poistenec musí túto škodu nahlásiť poisťovni na predpísanom tlačive a tá následne vyšle svojho technika na vykonanie obhliadky poškodenej veci. Na základe obhliadky vyhotoví technik o nej zápis a fotodokumentáciu. Poškodený zamestnávateľ následne poskytne poisťovni zápis zo škodovej komisie, ako aj všetky účtovné doklady, ktoré sú potrebné k zlikvidovaniu poistnej udalosti. Poistné plnenie sa potom vyplatí poškodenému, teda zamestnávateľovi poisteného.

Životné poistenie

Prečo si uzatvárať životné poistenie?

Životné poistenie je produkt, ktorý chráni poistenca pred rôznymi život ohrozujúcimi rizikami. Ide napríklad o rozličné ochorenia, úrazy, invaliditu a pod. Tento druh poistenia má poistenej osobe poskytnúť finančné zabezpečenie v prípade, že sa jej prihodí náhodná či nečakaná udalosť s dôsledkami na zdraví alebo živote. Niektoré druhy životného poistenia slúžia aj ako jedna z foriem zhodnocovania prostriedkov.

Čo sa stane so životnou poistkou v prípade, že poistený zomrie?

V prípade, že poistenec zomrie, poistenie zaniká a poistná suma je vyplatená oprávnenej osobe určenej vopred v poistnej zmluve. V prípade, že oprávnená osoba nebola určená alebo nenadobudla právo na plnenie, toto právo prechádza na osoby určené ustanovením § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka (teda na manžela, manželku, deti, rodičov).

Môže byť teda poistné plnenie v prípade smrti poisteného predmetom dedičského konania?

Podľa Občianskeho zákonníka SR nepatrí poistné plnenie do dedičstva po poručiteľovi. Ak teda poistený zomrie, prvoradé sú oprávnené osoby, ktoré by mali byť uvedené v poistnej zmluve. V prípade, že oprávnená osoba nebola v zmluve určená, postupuje poisťovňa podľa Občianskeho zákonníka a poistné plnenie postupuje manželovi alebo manželke poisteného. V prípade, že ich niet nasledujú deti poisteného a až po nich rodičia poisteného. Ak ani rodičia nie sú už na žive, postupuje poistné plnenie osobe alebo osobám, ktoré žili s poisteným po dobu min. jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a až následne dedičom poisteného.

Čo sa stane ak klient nie je schopný platiť poistné?

Na takéto situácie sú vhodné tzv. variabilné životné poistenia. Ide o poistné produkty, pri ktorých je možné v prípade zlej finančnej situácie zmeniť výšku splátky alebo ju dokonca na nejaký čas prerušiť. Tieto druhy životného poistenia umožňujú okrem zmeny výšky poistného aj zmenu poistnej sumy.

Je možné získať úplné oslobodenie od platenia poistného?

Túto možnosť majú len klienti, ktorí si k životnému poisteniu zakúpili aj pripoistenie pre prípad oslobodenia od platenia poistného, resp. pripoistenie v prospech detí. Podmienky získania týchto pripoistení sa líšia v závislosti od poisťovne, no zvyčajne musí byť klient po dobu min. 6 mesiacov neschopný vykonávať akékoľvek zamestnanie prinášajúce zisk alebo zárobok. Vtedy môže byť klient oslobodený od platenia poistného, a to až do ukončenia tejto neschopnosti.