Ako a kedy možno zmeniť poisťovňu?

K najčastejšej zmene poisťovne dochádza pri povinnom zmluvnom poistení. Zvyčajne bývajú klienti nespokojní s výškou poistného alebo so službami poisťovne spojenými s riešením poistných udalostí. Každý klient má právo zmeniť poisťovňu a prejsť k inej, pričom tak môže urobiť buď do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy bez uvedenia dôvodu, v priebehu poistného obdobia alebo na jeho konci.

Ako zmeniť poisťovňu ku koncu poistného obdobia?

Ak sa vám blíži výročie poistnej zmluvy a viete, že u inej poisťovne dostanete to isté poistenie výhodnejšie alebo chcete jednoducho prejsť inam, je potrebné podať súčasnej poisťovni výpoveď poistnej zmluvy. Tá musí byť zaslaná najneskôr 6 týždňov pred koncom vášho aktuálneho poistného obdobia.

POZOR! Dôležitý je dátum prijatia výpovede poisťovňou, nie dátum jej podania na pošte!

Ideálne je preto posielať výpoveď vždy doporučenou zásielkou, a to v dostatočnom predstihu, aby ste sa vyhli zbytočným problémom a opletačkám. Ak totiž poisťovňa nedostane vašu výpoveď načas, budete musieť zostať u nej aj nasledujúce poistné obdobie.

Ako zmeniť poisťovňu počas poistného obdobia?

Máte uzatvorené poistenie, no chcete ho zrušiť? V takomto prípade máte iba jedinú možnosť, a to prepísať vaše vozidlo na niekoho iného. Áno, je to trošku zložitejšia situácia, no poisťovňa neskúma na koho bolo vozidlo prepísané (či na vašu manželku alebo syna), ani dôvody tejto zmeny. Keďže poisťovňa nemá ako zistiť, že k takejto zmene došlo, ste povinný ju o tom informovať. Spolu s výpoveďou poistnej zmluvy treba poslať aj kópiu osvedčenia o evidencii, kde bude vyznačený už nový majiteľ vozidla. Poisťovňa vám poistenie zruší a nespotrebované poistné vráti.

POZOR! Je dôležité, aby nevznikla časová medzera, počas ktorej bude prepisované vozidlo nepoistené. Škoda vzniknutá na takomto vozidle nebude preplatená žiadnou z poisťovní.

Problémy s tzv. dvojitým poistením

V prípade, že ste vozidlo prepísali, aktuálnu poistnú zmluvu nevypovedali a uzatvorili nové PZP v inej poisťovni, môže dôjsť k nemalým problémom. Ak totiž prestanete platiť poistné bez zrušenia zmluvy, toto poistenie zostáva i tak naďalej platné a poisťovňa má právo od vás požadovať uhradenie nedoplatkov. V tomto prípade to znamená, že aj napriek nezaplateniu poistného je naďalej v platnosti poistenie, ktoré bolo uzatvorené ako prvé a akékoľvek ďalšie je neplatné.

POZOR! Ak sa počas tohto obdobia stane poistná udalosť, poisťovňa môže od vás vymáhať náhradu škody!

Ako napísať výpoveď poistnej zmluvy?

Na zrušenie akéhokoľvek poistenia, aj PZP, je potrebné najskôr vypovedať poistnú zmluvu. To je možné iba písomne, a to zaslaním alebo odovzdaním oficiálnej výpovede poistnej zmluvy priamo v poisťovni.

Prečítajte si, ako správne vypovedať poistnú zmluvu.