Takéto zmeny nás v poisťovníctve čakajú od budúceho roka

Od 1.1.2019 budú platné zmeny v Občianskom zákonníku ktoré upravujú podmienky podania výpovede poistenia ku koncu poistného obdobia, právo poisťovne na poistné a tiež právo na zníženie poistného plnenia. Platné budú aj upravené podmienky zániku poistenia pre neplatenie poistného.

Zmenia sa lehoty pre výpoveď poistenia

Výpoveď poistenia s bežným poistným je nutné podať šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. Počas trvania poistného obdobia môže prísť k zmene výšky poistného a poisťovňa je následne povinná túto zmenu oznámiť poistníkovi najneskôr 10 týždňov pred koncom poistného obdobia. Poistník má tak získať dostatok času na posúdenie, či bude novú výšku poistného akceptovať, alebo sa rozhodne podať výpoveď poistenia a zmeniť poisťovňu. Ak poistiteľ poistníkovi informáciu o zmene výšky poistenia nedoručí, poistník môže výpoveď poistenia podať kedykoľvek až do konca poistného obdobia.

Upravené podmienky pre zánik poistenia pre neplatenie poistného

Poistenie môže zaniknúť aj neuhradením poistného v období do jedného mesiaca od doručenia výzvy na jeho zaplatenie. V tejto výzve musí poisťovňa upozorniť klienta na to, že neuhradením poistného poistenie zanikne. Zánik poistenia nastane aj v prípade, že poistník uhradil len časť poistného. Výzvu na zaplatenie poistného má poisťovňa doručiť poistníkovi do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak táto výzva nie je doručená v stanovenej lehote, poistník má právo uhradiť poistenie v lehote do troch mesiacov. Ak poistné počas tejto doby uhradené nebude, poistenie zanikne.

Upravenie podmienok pri znížení poistného plnenia

Ak nastane poistná udalosť a poistník zároveň porušil svoje povinnosti podľa §799 v odsekoch 1 a 2 Občianskeho zákonníka, poisťovňa môže pristúpiť k zníženiu poistného plnenia. Ak však poistník neuhradil poistenie načas a v plnom rozsahu a zároveň prišlo k poistnej udalosti, poisťovňa nemá oprávnenie pristúpiť k zníženiu poistnej udalosti. Ak teda poistné nebolo uhradené načas a v riadnej výške, pri poistnej udalosti má poistník stále nárok na poistné plnenie v plnom rozsahu. Následne má však poistník povinnosť uhradiť dlžné poistné dodatočne. Z tohto dôvodu nie je poisťovňa oprávnená znížiť poistníkovi poistné plnenie z dôvodu nezaplatenia poistného.

Zmeny v práve poisťovní na poistné

Až do okamihu zániku poistenia má poisťovňa právo na poistné. V prípade, že poistenie zanikne z dôvodu neplatenia, výška poistného, na ktoré má poisťovňa stále nárok bude vyrátaná z predchádzajúceho poistného obdobia. Tieto zmeny majú prispieť k jasnému a presnému vymedzeniu pravidiel, na základe ktorých sa bude určovať nárok poisťovne na pomernú časť poistného, ktoré poistník zaplatí, ak poistenie zaniklo v prípade neplatenia.