Obchodné podmienky a pravidlá používania domény www.netpoistenie.sk

Obchodné podmienky spoločnosti Netfinancie, s.r.o
Ochrana osobných dát a údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Dojednanie poistenia a uzatvorenie poistnej zmluvy

  Uzatváranie poistnej zmluvy (dojednávanie poistenia) sa riadi niekoľkými zákonmi, menovite: Zákonom č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dojednávanie poistenia sa tiež riadi ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Európskej Únie a SR, poistnými podmienkami danej poisťovne, ktorej poistný produkt si klient vybral, Obchodnými podmienkami spoločnosti Netfinancie, s.r.o uvedenými na adrese www.netpoistenie.sk/obchodne-podmienky/, ako aj Pravidlami používania portálu www.netpoistenie.sk, uvedenými na adrese https://www.netpoistenie.sk/pravidla-pouzivania-domeny/.

 2. Aktuálnosť a presnosť dát uvádzaných na stránkach spoločnosti Netfinancie, s.r.o. a poskytovaných pri Telefónickom styku klienta so zamestnancami a spolupracovníkmi spoločnosti Netfinancie, s.r.o.

  Spoločnosť Netfinancie, s.r.o. uvádza na svojich stránkach dáta a informácie s maximálnou možnou presnosťou; rovnako presné informácie poskytujú jej zamestnanci a spolupracovníci pri Telefónickom rozhovore s klientom. Spoločnosť Netfinancie, s.r.o. však neručí za:

  • zmeny sadzieb, poistných podmienok alebo rozsahu krytia, o ktorých ju partnerské poisťovne včas neinformovali,
  • sadzby a poistné podmienky, ktoré nie sú súčasťou poistných produktov danej poisťovne dojednávaných spoločnosťou Netfinancie, s.r.o.,
  • zmeny v ponuke poistných produktov danej poisťovne dojednávaných spoločnosťou Netfinancie, s.r.o., ktoré spoločnosť Netfinancie, s.r.o. nezačlenila do svojej ponuky z dôvodov technických alebo časových.

  V prípade, že je v objednávke poistnej zmluvy alebo v poistnej zmluve z akýchkoľvek dôvodov uvedená nesprávna sadzba, spoločnosť Netfinancie, s.r.o. alebo partnerská poisťovňa spoločnosti Netfinancie, s.r.o. si vyhradzuje právo o takejto skutočnosti klienta informovať a žiadať úpravu poistnej sadzby na správnu hodnotu podľa sadzobníka danej poisťovne. V prípade, že klient nebude s navrhovanou úpravou sadzby na správnu hodnotu súhlasiť, spoločnosť Netfinancie, s.r.o. alebo partnerská poisťovňa spoločnosti Netfinancie, s.r.o. bude postupovať v súlade so zákonmi SR a poistnými podmienkami.

 3. Úhrada poistného

  3.1 Spoločnosť Netfinancie, s.r.o. vyhlasuje, že žiadny klient spoločnosti neplatí poistné ani akékoľvek iné finančné plnenie za dojednané poistenie alebo iné produkty priamo spoločnosti Netfinancie, s.r.o., pokiaľ to nie je výslovne uvedené v danom poistnom produkte a na internetových stránkach spoločnosti Netfinancie, s.r.o. Klient platí zásadne priamo danej poisťovni, ktorej produkt si dojednal či praje dojednať. Žiaden zamestnanec ani spolupracovník spoločnosti Netfinancie, s.r.o. nie je oprávnený vyberať od akéhokoľvek klienta poistné ani žiadne iné finančné prostriedky.

  3.2 Spoločnosť Netfinancie, s.r.o. si vyhradzuje právo výberu poistného od klienta pre presne určené poistné produkty. Výber (inkaso) poistného priamo na špecifický účet (pre inkaso poistného) spoločnosti Netfinancie, s.r.o. sa uskutočňuje výhradne na základe zmluvy o obchodnom zastúpení medzi spoločnosťou Netfinancie, s.r.o. a príslušnou poisťovňou. Podrobnosti o takejto forme platby poistného priamo na špecifický účet pre inkaso poistného spoločnosti Netfinancie, s.r.o. sú uvedené na internetových stránkach spoločnosti Netfinancie, s.r.o.

 4. Pravdivosť poskytovaných informácií klientmi

  Klient alebo užívateľ internetových stránok spoločnosti Netfinancie, s.r.o. prehlasuje, že všetky údaje a informácie, ktoré na týchto stránkach uviedol s úmyslom a cieľom uzatvoriť poistnú zmluvu, a to najmä:

  • údaje týkajúce sa osoby poistníka príp. držiteľa alebo vlastníka predmetu poistenia (vozidla, zodpovednosti, nehnuteľného alebo hnuteľného majetku),
  • údaje týkajúce sa priebehu predchádzajúceho poistenia daného predmetu poistenia,
  • údaje týkajúce sa zabezpečenia predmetu poistenia bezpečnostnými systémami proti odcudzeniu, vlámaniu, poškodeniu a podobne,
  • osobné údaje o poistníkovi resp. vlastníkovi alebo držiteľovi predmetu poistenia

  sú úplné, pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa navrhovaného poistenia.

  Klient alebo užívateľ internetových stránok spoločnosti Netfinancie, s.r.o. ďalej vyhlasuje, že vyššie uvedený predmet poistenia nie je používaný na iné účely ako je účel uvedený klientom (alebo užívateľom internetových stránok spoločnosti Netfinancie, s.r.o.) v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.

  V prípade, že klient pri vypĺňaní údajov v poistnej kalkulačke alebo vo formulári dojednania poistenia, uvedie nesprávne alebo neúplné údaje, nesie všetku právnu a finančnú zodpovednosť škody, ktoré takýmto konaním spoločnosti Netfinancie, s.r.o. alebo príslušnej poisťovni vzniknú.

 5. Dojednávanie zmlúv na diaľku

  Klient spoločnosti Netfinancie, s.r.o. má možnosť využiť aj službu dojednania poistnej zmluvy na diaľku. V takom prípade dostane klient návrh poistnej zmluvy vo formáte pdf. Takýto návrh zmluvy je v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, Zmluvných dojednaní príslušnej poisťovne a v zmysle Obchodného zákonníka platný len momentom zaplatenia (pripísania) poistného na účet poisťovne alebo na účet spoločnosti Netfinancie, s.r.o. v prípade, že pre daný poistný produkt poistné vyberá (inkasuje) priamo spoločnosť Netfinancie, s.r.o. na špeciálny inkasný účet pre výber poistného.

  Ak nie je poistné zaplatené do 15 dní odo dňa účinnosti, stáva sa návrh zmluvy neplatným. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s podmienkami pre uzatváranie zmlúv na diaľku uvedenú v dokumente Povinné informácie podľa zákona č. 266/2005 a 186/2009, ktorý je uvedený na internetovej stránke www.netpoistenie.sk/povinne-informacie-podla-zakona/

 6. Úhrada nákladov za rýchle doručovanie zásielok (tzv. služba messenger alebo služba kuriér

  Spoločnosti Netfinancie, s.r.o. neprevádzkuje činnosť rýchleho doručovania zásielok – tzv. službu messenger alebo službu kuriér. V prípade, že si klient praje rýchle doručenie poistnej zmluvy alebo iných dokumentov, spoločnosť Netfinancie, s.r.o. môže na jeho žiadosť takúto službu v príslušnej spoločnosti pre klienta zabezpečiť. V takomto prípade ide o právny vzťah medzi klientom a spoločnosťou prevádzkujúcou rýchle doručovanie zásielok, spoločnosť Netfinancie, s.r.o. v tomto vzťahu neinkasuje za takúto službu platbu klienta.

 7. Zrušenie žiadosti o poistenie

  Klient je oprávnený zrušiť svoju žiadosť o poistenie do podpisu poistnej zmluvy, a to Telefónicky alebo e-mailom, pričom je následne povinný túto svoju žiadosť písomne potvrdiť svojím podpisom preukázateľne doručenou zásielkou. Po dojednaní poistky (podpise poistnej zmluvy) klient môže vypovedať zmluvu v súlade s poistnými podmienkami príslušnej poisťovne a všeobecnými právnymi predpismi.

 8. Obhliadka vozidla

  Pri havarijnom poistení a niektorých doplnkových pripoisteniach k produktu povinného zmluvného poistenia a k poisteniam majetku (poistenie domácností, poistenie nehnuteľností, majetkové poistenie podnikateľov a firiem) je klient povinný súčinnosťou so spolupracovníkom spoločnosti Netfinancie, s.r.o. vykonať obhliadku vozidla, nehnuteľnosti alebo iného predmetu poistenia.

  Takúto obhliadku je možné vykonať aj na špecializovanom pracovisku partnera spoločnosti Netfinancie, s.r.o. alebo aj spolupracovníkom partnera spoločnosti Netfinancie, s.r.o. alebo aj spolupracovníkom príslušnej poisťovne alebo špecializovaným partnerom poisťovne. V takýchto prípadoch obvykle – v zmysle všeobecných poistných podmienok príslušnej poisťovne – poistenie neplatí do okamihu obhliadky.

Súhlas s uložením a spracovaním osobných údajov v spoločnosti Netfinancie, s.r.o.

Ochrana osobných údajov

Svojou žiadosťou o uzatvorenie poistenia alebo iného finančného produktu dojednávaného spoločnosťou Netfinancie, s.r.o. užívateľ domény www.netpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Netfinancie, s.r.o. potvrdzuje, že súhlasí s uložením osobných dát a údajov spoločnosťou Netfinancie, s.r.o. Tieto dáta sú potrebné k dojednaniu poistenia, k príprave novej ponuky alebo ku skvalitneniu súčasnej ponuky pre klienta. Niektoré údaje uvedené klientom pri žiadosti klienta o poistenie majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Všetky údaje, ktoré používateľ domény www.netpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Netfinancie, s.r.o. poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Spoločnosť Netfinancie, s.r.o. vyvinie maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov používateľov domény www.netpoistenie.sk alebo klientov spoločnosti Netfinancie, s.r.o. Spoločnosť Netfinancie chráni osobné údaje svojich klientov, odoslané vo formulári dojednávania poistenia medzinárodným bezpečnostným certifikátom. Podrobnosti o zabezpečení internetovej komunikácie sa nachádzajú na stránkach www.netpoistenie.sk/internetova-bezpecnost/.

Tieto údaje budú oznámené výhradne poisťovni alebo finančnej inštitúcii, u ktorej si používateľ domény www.netpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Netfinancie, s.r.o. dojednáva produkt alebo uzatvára zmluvu.

Spoločnosť Netfinancie, s.r.o. si vyhradzuje právo použiť osobné dáta a údaje používateľov domény www.netpoistenie.sk alebo klientov spoločnosti Netfinancie, s.r.o. s cieľom zasielania informácií o novinkách, nových produktoch a službách spoločnosti Netfinancie, jej obchodných a iných partnerov. Tiež si vyhradzuje právo použiť tieto dáta na marketingovú činnosť pre produkty a služby spoločnosti Netfinancie, s.r.o a jej partnerov.

Spoločnosť Netfinnacie, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo využiť niektoré údaje klientov (emailovú adresu, telefónne číslo a číslo objednávky) na ich oslovovanie a získavanie spätnej väzby o realizovanom nákupe buď priamo alebo s využitím externých internetových portálov heureka.sk.

Každý používateľ stránok alebo klient spoločnosti Netfinancie, s.r.o. môže kedykoľvek písomne poštou alebo emailom na info@netpoistenie.sk požiadať spoločnosť Netfinancie, s.r.o. o čiastočné alebo úplné odstránenie jeho osobných údajov z databázy spoločnosti s výnimkou tých údajov, ktoré sú nutné k správe súčasných poistných zmlúv alebo iných produktov a služieb daného klienta, dojednaných prostredníctvom spoločnosti Netfinancie, s.r.o.

Každý užívateľ domény www.netpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Netfinancie, s.r.o. môže takisto kedykoľvek písomne poštou alebo emailom na info@netpoistenie.sk požiadať spoločnosť Netfinancie, s.r.o. o zrušenie zasielania správ zo strany spoločnosti, a to najmä takých, ktoré bezprostredne nesúvisia s existujúcimi poistnými zmluvami alebo inými produktmi a službami daného klienta dojednaných prostredníctvom spoločnosti Netfinancie, s.r.o.

Spoločnosť Netfinancie, s.r.o. prehlasuje, že dodržiava zákonnú úpravu ochrany osobných dát. Spoločnosť Netfinancie, s.r.o. prehlasuje, že zo zákona je povinná oznámiť údaje Polícii Slovenskej republiky alebo iným štátnym orgánom v tých prípadoch, v ktorých to vyžadujú platné právne predpisy.

Podľa Zákona má každý užívateľ domény www.netpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Netfinancie, s.r.o., ktorý poskytol osobné údaje, právo písomne poštou alebo emailom na info@netpoistenie.sk požiadať správcu dát (spoločnosť Netfinancie, s.r.o.) o poskytnutie informácie o tom, aké osobné údaje o ňom správca spracováva.